ห้องเรียนประวัติศาสตร์  ครูนก

ตัวอย่าง คลิปการสอนประวัติศาสตร์

Ep.1 คลิปการสอนประวัติของโรงเรียน ป.๓.mp4
Ep.1 คลิปการสอนการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย ป.๔.mp4
Ep.2 คลิปการสอนอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีน ป.๕.mp4
Ep.2 คลิปการสอนประเทศเวียดนาม ป.๖.mp4
Ep.5 คลิปการสอนหลักฐานทางประวัติศรสตร์ไทย ม.๑.mp4
Ep.2 คลิปการสอนการนับช่วงเวลาแบบศักราช ม.๑.mp4
Ep.2 คลิปการสอนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2.mp4
Ep.2 คลิปการสอนการวิเคราะห์สังเคราะข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ม.๓.mp4